Lời tiên tri Kinh Thánh về Đức Chúa Jêsus

Từ Từ điển tri thức Hội Thánh của Đức Chúa Trời
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Cảnh Đức Chúa Jêsus cưỡi lừa con vào Giêrusalem theo lời tiên tri trong Kinh Thánh Cựu Ước.
Cảnh Đức Chúa Jêsus cưỡi lừa con vào Giêrusalem theo lời tiên tri trong Kinh Thánh Cựu Ước.

Lời tiên tri Kinh Thánh về Đức Chúa Jêsus là những ghi chép cho thấy những gì Đấng Christ sẽ làm trong tương lai, là chứng cớ để nhận biết Đức Chúa Trời đến trong xác thịt với tư cách là Đấng Cứu Chúa.[1] Có nhiều ghi chép tiên tri và làm chứng về Đấng Christ trong Kinh Thánh Cựu Ước trước khi Đức Chúa Jêsus giáng sinh, nhưng không có lần nào đề cập đến danh “Jêsus”. Tuy nhiên, không thể phủ nhận sự thật rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng làm ứng nghiệm mọi lời tiên tri được ghi chép trong Kinh Thánh Cựu Ước. Vì mọi lộ trình trong cuộc đời Tin Lành của Đức Chúa Jêsus từ khi sinh ra, chức vụ và sự khổ nạn thập tự giá v.v... đã được tiên tri trong Kinh Thánh Cựu Ước, và sự ứng nghiệm lời tiên tri ấy được ghi chép trong Kinh Thánh Tân Ước. Đức Chúa Jêsus - Đấng Cứu Chúa và các sứ đồ đi theo Đấng Christ đều đã làm chứng về Đấng Christ thông qua Kinh Thánh.

Ðấng Christ mà Kinh Thánh đã tiên tri

Đức Chúa Jêsus phán rằng Kinh Thánh làm chứng về Đấng Cứu Chúa.[1] Vào thời đại Đức Chúa Jêsus thì vẫn chưa có sách Kinh Thánh Tân Ước. Đương thời, khi nói đến “Kinh Thánh” thì tức là chỉ về Kinh Thánh Cựu Ước. Kinh Thánh Cựu Ước ghi chép những lời tiên tri về sự đến của Đức Chúa Jêsus với tư cách là Đấng Cứu Chúa. Trong đó, sách Êsai tiên tri rằng Giêhôva Đức Chúa Trời sẽ mặc xác thịt mà đến đất này với tư cách là Đấng Cứu Chúa, và Đấng làm ứng nghiệm lời tiên tri này chính là Đức Chúa Jêsus.[2][3]

 • Đức Chúa Trời Cha đến với tư cách như một con trai

Đấng tiên tri Êsai đã làm chứng chắc chắn rằng Đức Chúa Jêsus - Đấng đã giáng sanh như một con trẻ chính là Đức Chúa Trời Cha.

Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an

- Êsai 9:5

Đức Chúa Trời được gọi là “Cha” trong thời đại Cựu Ước chính là Đức Cha Giêhôva.[4][5] Lời tiên tri trên có nghĩa là Đức Cha Giêhôva Đức Chúa Trời sẽ đến như một con trẻ, một con trai và Đấng ấy chính là Đức Con Đức Chúa Jêsus.

 • Đức Chúa Jêsus làm ứng nghiệm lời tiên tri về Emmanuên

Trong Kinh Thánh Cựu Ước có lời tiên tri rằng một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, tên của con trai ấy là “Emmanuên”.[6] Emmanuên nghĩa là “Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta”, và “Đức Chúa Trời” tại đây chính là Giêhôva Đức Chúa Trời. “Emmanuên” được trích dẫn trong sách Êsai, vì Êsai đã làm chứng một cách mạnh mẽ rằng không có thần nào khác ngoài Đức Giêhôva.[7][8] Nói chính xác thì Emmanuên nghĩa là Giêhôva Đức Chúa Trời đến trong xác thịt ở cùng người dân của Ngài. Lời tiên tri này đã được ứng nghiệm bởi Đức Chúa Jêsus.[9]

Vả, sự giáng sanh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Mari, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giôsép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh... ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội... Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.

- Mathiơ 1:18-23

Lời tiên tri Kinh Thánh về Đức Chúa Jêsus và sự ứng nghiệm

Đức Chúa Jêsus hiện ra với các môn đồ. Tác phẩm của William Hole (1846-1917).

Chứng cớ chắc thật rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ không chỉ đơn thuần thông qua danh của Ngài. Trong Kinh Thánh Cựu Ước có ghi chép nhiều lời tiên tri về Đấng Cứu Chúa sẽ xuất hiện trong thời đại Đức Con, nhưng lại không hề đề cập đến sự thật rằng danh của Đấng Cứu Chúa là “Jêsus” dù chỉ một lần. Dù danh “Jêsus” có được ghi chép trong sách Cựu Ước đi chăng nữa thì cũng khó để phân biệt nếu chỉ thông qua danh, vì đây là tên gọi phổ biến trong số những người Giuđa đương thời.[10] Chứng cớ xác thực nhất chính là thông qua công việc Đức Chúa Jêsus đã làm ứng nghiệm lời tiên tri trong Kinh Thánh. Vô số lời tiên tri đã ghi chép trong Kinh Thánh Cựu Ước kể từ sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus cho đến sự Ngài chịu khổ nạn thập tự giá.

Sau đây là những lời tiên tri chủ yếu của Kinh Thánh về Đức Chúa Jêsus.

Lời tiên tri các sự kiện chủ yếu và sự ứng nghiệm
Sự kiện chủ yếu Nội dung lời tiên tri Câu Kinh Thánh tiên tri Câu Kinh Thánh ứng nghiệm
Giáng sanh Một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một trai (Emmanuên). Êsai 7:14 Mathiơ 1:18-23
Địa điểm giáng sanh Ðấng cai trị trong Ysơraên mà có gốc tích từ đời xưa, từ trước vô cùng sẽ giáng sanh tại Bếtlêhem. Michê 5:2 Mathiơ 2:1-6
Dọn đường cho Đức Chúa Trời Sứ giả của Đức Chúa Trời dọn đường cho Đức Chúa Trời đến đất này. Malachi 3:1, Êsai 40:3; 40:10-11 Mathiơ 3:1-3; 11:10-11
Nơi rao giảng Tin Lành Sự sáng lớn chiếu trên đất Galilê (Sabulôn, Néptali), nơi bị coi thường. Êsai 9:1-2 Mathiơ 4:12-16
Đá làm nền và Hòn đá vấp ngã Đấng Christ trở nên hòn đá làm nền ở Siôn, hòn đá bị thợ xây nhà bỏ ra, rồi trở nên hòn đá góc nhà. Êsai 28:16; 8:13-15, Thi Thiên 118:22 I Phierơ 2:4-8
Vào thành Giêrusalem Vua Ysơraên cưỡi lừa con mà vào thành Giêrusalem. Xachari 9:9 Mathiơ 21:2-11, Giăng 12:12-16
Đấng tiên tri như Môise Đức Chúa Trời lập nên một đấng tiên tri như Môise vào ngày sau. Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:18-19 Công Vụ Các Sứ Đồ 3:22-24
Mênchixêđéc Đấng Christ đến với tư cách là thầy tế lễ theo ban Mênchixêđéc. Thi Thiên 110:1-4, (Sáng Thế Ký 14:17-20) Mathiơ 22:41-45 Hêbơrơ 5:8-10
Vua Đavít Đức Chúa Trời Cha giáng sinh như một con trẻ, được nhận lấy ngôi Đavít. Êsai 9:6-7 Luca 1:31-32
Giao ước mới Đức Chúa Trời lập ra giao ước mới và tha tội cho người dân. Giêrêmi 31:31-34 Luca 22:19-20
Khổ nạn thập tự giá Đấng Christ gánh vác tội lỗi của nhân loại và chịu khổ nạn thay, Ngài sẽ hy sinh làm của lễ chuộc tội. Êsai 53:1-5, Thi Thiên 22:1-18 Mathiơ 27:26-31, Giăng 19:34
Sau khi qua đời trên thập tự giá Khi Đấng Christ chuộc tội cho nhân loại, mồ Ngài được đặt với những kẻ ác, được chôn với kẻ giàu. Êsai 53:9 Mathiơ 27:38, 57-60

Chứng cớ về Đấng Christ trong Kinh Thánh

Những người hành hương đến Emmaút. Tác phẩm của James Tissot (1836-1902).

Chỉ cần trông thấy các công việc của Ngài như kỳ tích năm bánh và hai cá, hay mở mắt kẻ mù v.v... thì đã có thể biết được sức mạnh siêu nhiên vốn có trong Đức Chúa Jêsus, là Đấng Cứu Chúa.[11][12] Thế nhưng, Đức Chúa Jêsus đã sử dụng Kinh Thánh, chứ không phải phương pháp khác để làm chứng rằng Ngài là Đấng Cứu Chúa. Kể cả khi Giăng Báptít hỏi rằng “Thầy có phải là Đấng phải đến chăng?”, Ngài cũng đã cho nghe lời tiên tri trong Kinh Thánh,[13][14] và khi các môn đồ đang trên đường đi Emmaút đã không nhìn biết Ngài, Ngài cũng đã làm chứng về mình thông qua Kinh Thánh.[15] Các thánh đồ Hội Thánh sơ khai cũng xác tín về Đấng Christ thông qua Kinh Thánh và tuyên bố danh của Đức Chúa Jêsus ra khắp thế gian. Đó là bởi những lời tiên tri Kinh Thánh đang làm chứng rõ ràng về Đấng Cứu Chúa.

Các ngươi dò xem Kinh thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: Ấy là Kinh thánh làm chứng về Ta vậy.

- Giăng 5:39

Các trường hợp làm chứng về Đấng Christ thông qua Kinh Thánh
Phân loại Nội dung Câu Kinh Thánh
Ðức Chúa Jêsus Khi Giăng Báptít sai các môn đồ đến để hỏi Đức Chúa Jêsus, Ngài đã bày tỏ mình là Đấng Christ thông qua Kinh Thánh. Mathiơ 11:2-6
Ngài làm chứng cho những người Giuđa đang nhóm lại trong nhà hội vào ngày Sabát thông qua Kinh Thánh. Luca 4:16-21
Ngài phán rằng Kinh Thánh làm chứng về Ngài. Giăng 5:39
Sau khi phục sinh, Ngài đã làm chứng bằng Kinh Thánh cho hai môn đồ đang trên đường đi đến Emmaút. Luca 24:25-32
Mathiơ Làm chứng về Đấng Christ thông qua sự giáng sanh và công việc rao truyền Tin Lành của Đức Chúa Jêsus. Mathiơ 1:18-23; 2:1-6; 3:3; 4:12-17
Phierơ Làm chứng về sự phục sinh của Đức Chúa Jêsus bằng Kinh Thánh vào Lễ Ngũ Tuần. Công Vụ Các Sứ Đồ 2:14-42
Philíp Làm chứng về Đấng Christ cho hoạn quan người Êthiôbi thông qua Kinh Thánh sách Êsai. Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26-35
Phaolô Làm chứng về Đức Chúa Jêsus Christ bằng Kinh Thánh vào ngày Sabát. Công Vụ Các Sứ Đồ 17:2-3; 28:23

Xem thêm

Video liên quan

 • Lời tiên tri của các đấng tiên tri và suy nghĩ của loài người

Chú thích

 1. 1,0 1,1 “Giăng 5:39”. Các ngươi dò xem Kinh thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: Ấy là Kinh thánh làm chứng về ta vậy.
 2. “Êsai 9:5”. Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Ðấng Lạ lùng, là Ðấng Mưu luận, là Ðức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Ðời đời, là Chúa Bình an.
 3. “Êsai 7:14”. Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Emmanuên.
 4. “Êsai 63:16”. Thật Ngài là Cha chúng tôi, dầu Ápraham chẳng biết chúng tôi, Ysơraên cũng chẳng nhận chúng tôi; hỡi Ðức Giêhôva, Ngài là Cha chúng tôi, danh Ngài là Ðấng Cứu chuộc chúng tôi từ trước đời đời.
 5. “Êsai 64:8”. Hỡi Ðức Giêhôva, dầu vậy, bây giờ Ngài là Cha chúng tôi! Chúng tôi là đất sét, Ngài là thợ gốm chúng tôi; chúng tôi thảy là việc của tay Ngài.
 6. “Êsai 7:14”. Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Emmanuên.
 7. “Êsai 44:6”. Đức Giêhôva, là Vua và Đấng Cứu chuộc của Ysơraên, là Đức Giêhôva vạn quân, phán như vầy: Ta là đầu tiên và cuối cùng; ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác.
 8. “Êsai 45:21”. Vậy hãy truyền rao; hãy bảo chúng nó đến gần, và nghị luận cùng nhau! Từ đời xưa ai đã rao ra sự nầy? ai đã tỏ ra từ lúc thượng cổ? Há chẳng phải ta, là Ðức Giêhôva, sao? Ngoài ta chẳng có Ðức Chúa Trời nào khác! chẳng có Ðức Chúa Trời nào khác là công bình và là Cứu Chúa ngoài ta.
 9. “Mathiơ 1:21-23”. Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội... Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuên; nghĩa là: Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta.
 10. “Côlôse 4:11”. Giêsu gọi là Giúctu cũng có lời thăm anh em. Trong những người chịu cắt bì...
 11. “Mác 10:51-52”. Ðức Chúa Jêsus bèn cất tiếng phán rằng: Ngươi muốn ta làm chi cho ngươi? Người mù thưa rằng: Lạy thầy, xin cho tôi được sáng mắt. Ðức Chúa Jêsus phán: Ði đi, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi rồi. Tức thì người mù được sáng mắt, và đi theo Ðức Chúa Jêsus trên đường.
 12. “Mathiơ 14:16-21”. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Không cần họ phải đi; chính các ngươi hãy cho họ ăn. Môn đồ thưa rằng: Chúng tôi có đây năm cái bánh và hai con cá mà thôi... Ngài bèn truyền cho chúng ngồi xuống trên cỏ, đoạn, lấy năm cái bánh và hai con cá đó, ngửa mặt lên trời mà tạ ơn; rồi bẻ bánh ra đưa cho môn đồ... Số người ăn ước chừng năm ngàn, không kể đàn bà con nít.
 13. “Mathiơ 11:2-5”. Khi Giăng ở trong ngục nghe nói về các công việc của Đấng Christ, thì sai môn đồ mình đến thưa cùng Ngài rằng: Thầy có phải là Đấng phải đến, hay là chúng tôi còn phải đợi đấng khác chăng? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy về, thuật lại cùng Giăng những điều các ngươi nghe và thấy: Kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng tin lành.
 14. Kim Joo Cheol, Chương 4 Thầy có phải là Đấng phải đến chăng?, "Đức Chúa Trời Cha, Đức Chúa Trời Mẹ", NXB Mênchixêđéc, 2008, trang 42, Khi Giăng Báptít ở trong ngục và đang gần kề với cái chết, người đã sai môn đồ mình đến xác minh xem thật sự Ðấng Christ đến theo lời tiên tri có phải là Ðức Chúa Jêsus không. Khi bị hỏi rằng “Thầy có phải là Ðấng phải đến chăng?” thì Ðức Chúa Jêsus cho nghe một phần lời tiên tri của Êsai.
 15. “Luca 24:27”. Ðoạn, Ngài bắt đầu từ Môise rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh.