Ba Vị Thánh Nhất Thể

Từ Từ điển tri thức Hội Thánh của Đức Chúa Trời
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Ba Vị Thánh Nhất Thể (Trinity) là lẽ thật Kinh Thánh cho biết rằng Ba Ngôi chí thánh là một Đấng, nghĩa là Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh không phải là các Đức Chúa Trời khác nhau nhưng chỉ là một Đấng mà thôi, hay còn được gọi là “Tam Vị Nhất Thể”.

Ba Vị Thánh Nhất Thể được hầu hết các hội thánh công nhận bất kể tôn giáo cũ mới, nhưng mỗi nơi lại giải nghĩa khác nhau. Song, Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước giải thích rằng Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh là một Đức Chúa Trời Cha.

Khái niệm về Ba Vị Thánh Nhất Thể

Có thể hiểu biết về Ba Vị Thánh Nhất Thể thông qua sự biến hóa trạng thái của nước
Có thể hiểu biết về Ba Vị Thánh Nhất Thể thông qua sự biến hóa trạng thái của nước

Ba Vị Thánh Nhất Thể mà Kinh Thánh dạy dỗ là Đức Cha Giêhôva, Đức Con Jêsus Christ, Đức Thánh Linh Đức Chúa Trời là một Đấng. Thông qua sự biến hóa trạng thái của nước (H2O), chúng ta có thể dễ dàng hiểu được khái niệm về Ba Vị Thánh Nhất Thể, tức là ba Đấng chỉ là một. Nước ở thể lỏng sẽ chuyển thành băng đá ở thể rắn khi nhiệt độ dưới 0°C, và chuyển thành hơi nước ở thể khí khi nhiệt độ trên 100°C. Nước, băng đá, hơi nước đều có tên gọi và hình dạng khác nhau nhưng nguyên tố cấu thành hai nguyên tử hydro (H) và một nguyên tử oxy (O)] thì đồng nhất. Cũng có thể liên tưởng đến một vở kịch độc diễn với một người đóng ba vai trò. Trong vở kịch độc diễn, một diễn viên đảm nhận hết tất cả các vai diễn. Mỗi vai diễn có vai trò khác nhau nhưng chỉ có một người thực hiện tất cả các vai diễn ấy.

Trong Kinh Thánh có sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Cha (Đức Cha), Con Trai của Đức Chúa Trời (Đức Con), Thần Linh của Đức Chúa Trời (Đức Thánh Linh). Song, vốn dĩ chỉ là một Đức Chúa Trời Cha đồng nhất mà thôi.

Đức Cha Giêhôva = Đức Con Jêsus

Mỗi hội thánh đều có quan điểm khác nhau về Đức Chúa Jêsus vốn là ai. Cũng có hội thánh cho rằng Đức Giêhôva và Đức Chúa Jêsus đều ở trong một Đức Chúa Trời, nhưng trong đó lại tồn tại với vị cách riêng biệt. Cũng có hội thánh coi Đức Chúa Jêsus là một vật thọ tạo giống như loài người hoặc là một trong số các thiên sứ. Cũng có người chủ trương rằng vì Đức Giêhôva và Đức Chúa Jêsus có ý muốn và mục đích giống nhau nên được biểu hiện là nhất thể nhưng trên thực tế Đức Giêhôva và Đức Chúa Jêsus là hai Đấng khác biệt nhau.

Kinh Thánh là chứng cớ xác thực nhất cho biết Đức Chúa Jêsus là ai.

Các ngươi dò xem Kinh thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: Ấy là Kinh thánh làm chứng về ta (Jêsus) vậy.

- Giăng 5:39

Kinh Thánh mà Đức Chúa Jêsus nói đến chỉ ra Kinh Thánh Cựu Ước, chứ không phải Kinh Thánh Tân Ước. Nếu không nghiên cứu các lời tiên tri của các đấng tiên tri Cựu Ước về Đấng Christ sẽ đến vào ngày sau, thì không thể nào nhận biết được Đức Chúa Jêsus vốn là ai. Nếu chúng ta suy xét kỹ lưỡng về các lời tiên tri Cựu Ước, thì có thể nhận biết Đức Chúa Jêsus là ai và hiểu được về Ba Vị Thánh Nhất Thể thông qua sự ứng nghiệm lời tiên tri ấy.

Sứ giả của Đức Giêhôva dọn đường Chúa

Kinh Thánh Cựu Ước tiên tri về Đấng Mêsi sẽ đến vào ngày sau mà chép rằng Đức Giêhôva sẽ trực tiếp đến thế gian này.

Nầy, ta sai sứ giả ta, người sẽ dọn đường trước mặt ta... Ðức Giêhôva vạn quân phán vậy.

- Malachi 3:1

Lời này nghĩa là Giêhôva Đức Chúa Trời sẽ sai sứ giả của Ngài đến trước để dọn đường cho sự đến thế gian của Ngài. Đấng tiên tri Êsai cũng ghi chép lời tiên tri với cùng ý nghĩa ấy.

Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng cho Ðức Giêhôva; hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Ðức Chúa Trời chúng ta!... hãy ra sức cất tiếng lên! Hãy cất tiếng lên, đừng sợ! Hãy bảo các thành của Giuđa rằng: Ðức Chúa Trời của các ngươi đây! Nầy, Chúa Giêhôva sẽ lấy quyền năng mà đến; Ngài dùng cánh tay mình mà cai trị.

- Êsai 40:3–10

Sứ giả dọn đường cho Đức Giêhôva đã được ứng nghiệm bởi Giăng Báptít, còn Đức Giêhôva đã đến với tư cách là Đức Chúa Jêsus mặc lấy xác thịt.

Lúc ấy, Giăng Báptít đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Giuđê, rằng: Các ngươi phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần! Ấy là về Giăng Báptít mà đấng tiên tri Êsai đã báo trước rằng: Có tiếng kêu trong đồng vắng: Hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài.

- Mathiơ 3:1–3

Hòn Ðá vấp ngã, Vầng Ðá vướng mắc

Đấng tiên tri Êsai đã tiên tri rằng Đức Giêhôva sẽ trở nên hòn đá vấp ngã và vầng đá vướng mắc.

Hãy tôn Đức Giêhôva vạn quân là thánh... nhưng cũng là hòn đá vấp ngã, vầng đá vướng mắc cho cả hai nhà Ysơraên, và là bẫy cùng lưới cho dân cư thành Giêrusalem vậy. Nhiều người trong bọn họ sẽ vấp chân; sẽ té và giập nát; sẽ sa vào lưới và bị bắt.

- Êsai 8:13–15

Hòn đá vấp ngã, vầng đá vướng mắc đã được ứng nghiệm bởi Đức Chúa Jêsus trong Tân Ước. Đức Chúa Jêsus đã trở thành hòn đá vấp ngã, vầng đá vướng mắc đối với những kẻ không tin Ngài.

Hãy đến gần Ngài (Jêsus), là hòn đá sống, bị người ta loại ra, song được chọn và quí trước mặt Đức Chúa Trời... Vì trong Kinh Thánh có chép rằng: Nầy, ta đặt tại Siôn hòn đá góc nhà đã chọn lựa và quí báu; Ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ. Vậy nên, cho anh em là kẻ đã tin, thì là đá quí; nhưng cho những kẻ không tin, thì Hòn đá mà bị thợ xây nhà loại ra, Bèn trở nên đá góc nhà, là Đá gây cho vấp váp, là đá lớn làm cho sa ngã; họ bị vấp đá đó, vì không vâng phục Đạo, và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi.

- I Phierơ 2:4–8

Đức Giêhôva vạn quân trong thời đại Cựu Ước chính là Đức Chúa Jêsus Christ đã đến như loài người vào thời đại Tân Ước.

Đấng Cứu Chúa

Trong Kinh Thánh Cựu Ước, có nhiều lần được chép rằng ngoài Ðức Giêhôva ra không có Ðấng Cứu Chúa nào khác.[1][2]

Ấy chính ta, chính ta là Ðức Giêhôva, ngoài ta không có cứu chúa nào khác.

- Êsai 43:11

Song, trong Kinh Thánh Tân Ước lại được chép rằng ngoài Ðức Chúa Jêsus ra không có Ðấng Cứu Chúa nào khác.

Jêsus nầy là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên hòn đá góc nhà. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.

- Công Vụ Các Sứ Đồ 4:11–12

Nếu Giêhôva Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus là hai Đấng khác biệt, thì hai lời trên không thể đúng cùng một lúc. Khi liên kết và dò xem các lời trong Kinh Thánh Tân Cựu Ước làm chứng về Đấng Cứu Chúa, thì sẽ thấy rõ ràng Đức Giêhôva và Đức Chúa Jêsus là một Đấng đồng nhất trong Ba Vị Thánh Nhất Thể.

Đấng Phán Xét

Đức Giêhôva sẽ giáng lâm đến thế gian giữa ngọn lửa hừng và giáng xuống sự phán xét cuối cùng.

Nầy, Ðức Giêhôva sẽ đến với lửa, và xe cộ Ngài giống như gió lốc, hầu cho cơn giận của Ngài thêm nóng nảy, và sự quở trách của Ngài biến thành ngọn lửa hừng. Ðức Giêhôva sẽ lấy lửa và gươm làm sự xét đoán Ngài trên mọi xác thịt, và số những kẻ phải chết bởi Ðức Giêhôva là nhiều lắm.

- Êsai 66:15–16

Còn trong Kinh Thánh Tân Ước thì ghi chép rằng Đấng giáng sự phán xét và hiện đến giữa ngọn lửa hừng vào lúc cuối cùng là Đức Chúa Jêsus.

Trong khi Đức Chúa Jêsus từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài, giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết tin lành Đức Chúa Trời, và không vâng phục tin lành của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài.

- II Têsalônica 1:7–9

Vì vậy, Đức Giêhôva đến với tư cách là Đấng Phán Xét cuối cùng chính là Đức Chúa Jêsus.

Đức Giêhôva ngồi lên ngôi Đavít

Đã được tiên tri rằng Cha đời đời, tức là Giêhôva Đức Chúa Trời sẽ giáng sinh vào ngày sau và ngồi lên ngôi Đavít.

Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đavít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời.

- Êsai 9:5–6

Đấng đã giáng sanh trên thế gian với tư cách là một con trai, một con trẻ chính là Đức Chúa Jêsus.[3] Hơn nữa, Đức Chúa Jêsus đã được ban cho ngôi của Đavít.

Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là JÊSUS. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Ðấng Rất Cao; và Chúa, là Ðức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Ðavít là tổ phụ Ngài.

- Luca 1:31–32

Có thể biết được rằng Đức Chúa Jêsus đã giáng sanh với tư cách như một con trẻ trên đất này và ngồi trên ngôi Đavít chính là Giêhôva Đức Chúa Trời. Vì vậy Đức Cha Giêhôva và Đức Con Jêsus trong Ba Vị Thánh Nhất Thể là một Đấng.

Emmanuên

Kinh Thánh Cựu Ước tiên tri rằng Đấng được ra đời thông qua thân thể của người nữ đồng trinh, sẽ được gọi là “Emmanuên”. Lời tiên tri này liên kết với sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus.

chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Emmanuên.

- Êsai 7:14

Vả, sự giáng sanh của Ðức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Mari, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giôsép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Ðức Thánh Linh... Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là JÊSUS, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuên; nghĩa là: Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta.

- Mathiơ 1:18-23

Emmanuên (tiếng Hêbơrơ: עִמָּנוּאֵל) là sự kết hợp của “Immanu (עמנו, ở cùng chúng ta) và “El (אל, Thần, Đức Chúa Trời), có nghĩa là “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta”. Giêhôva Đức Chúa Trời ở cùng với loài người bởi sự Đức Chúa Jêsus đã ra đời như một con trẻ. Nói cách khác, Đức Chúa Trời đã được giáng sanh như một con trẻ thông qua thân thể của người nữ đồng trinh. Vì thế, Đức Chúa Jêsus vốn dĩ là Giêhôva Đức Chúa Trời.

Anpha và Ômêga

Đức Cha và Đức Con đều là Anpha và Ômêga.

Chúa (Đức Giêhôva) là Ðấng Toàn năng, phán rằng: Ta là Anpha và Ômêga.

- Khải Huyền 1:8

Ta (Jêsus)Anpha và Ômêga, là thứ nhứt và là sau chót, là đầu và là rốt.

- Khải Huyền 22:13

“Anpha và Ômêga” là chữ cái đầu tiên (A) và chữ cái cuối cùng (Ω) của bảng chữ cái tiếng Gờréc. Trong Kinh Thánh, hai chữ cái ấy có nghĩa là thứ nhất và sau chót, là đầu tiên và là cuối cùng. Nếu Đức Cha Giêhôva và Đức Con Jêsus là hai Đấng khác nhau thì Cha phải tồn tại trước Con, nên Con không thể là Anpha, tức là đầu tiên được. Thế nhưng Đức Cha và Đức Con trong Kinh Thánh đều là Anpha. Do đó, theo lẽ thật về Ba Vị Thánh Nhất Thể thì Đức Cha và Đức Con vốn là cùng một Đấng.

Vua của các vua, Chúa của các chúa

Ðấng Chủ tể [Đức Chúa Trời (Đức Giêhôva), bản dịch mới] hạnh phước và có một đến kỳ sẽ tỏ ra, là Vua của mọi vua, Chúa của mọi chúa.

- I Timôthê 6:15

Chiên Con (Jêsus)... vì là Chúa của các chúa, Vua của các vua.

- Khải Huyền 17:14

Duy chỉ Đức Chúa Trời là Đấng được gọi là “Vua của các vua, Chúa của các chúa”. Đức Chúa Jêsus là Chiên Con.[4] Lý do Ngài được xưng là “Vua của các vua, Chúa của các chúa” là vì Đức Chúa Jêsus chính là Đức Cha Giêhôva Đức Chúa Trời.

Chúa của ngày Sabát

Các ngươi hãy giữ ngày Sabát ta (Đức Giêhôva).

- Xuất Êdíptô Ký 31:12–13

Con người (Jêsus) là Chúa ngày Sabát.

- Mathiơ 12:8

Ngày Sabát là ngày của Giêhôva Đức Chúa Trời. Vào thời đại Tân Ước, Đức Chúa Jêsus phán rằng Ngài là Chúa ngày Sabát. Điều này nghĩa là Đức Cha Giêhôva Đức Chúa Trời và Đức Con Jêsus là nhất thể trong Ba Vị Thánh Nhất Thể.

Đức Cha Giêhôva = Đức Thánh Linh

Chỉ có một Đức Thánh Linh

Đức Thánh Linh (聖靈) là biểu hiện chung chỉ về Thần Linh (Thần) của Đức Chúa Trời. Thần Linh của Đức Chúa Trời không phải là tồn tại khác với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng chí thánh với bản thể Thần Linh.[5] Do đó, nếu Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh khác nhau, thì sẽ trở thành hai Đức Thánh Linh. Song, Thánh Linh chỉ là một.[6]

Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh.

- Êphêsô 4:4

Vì vậy, Đức Giêhôva và Đức Thánh Linh là nhất thể không thể phân biệt như một cá thể riêng biệt.

Đức Thánh Linh dò xét mọi sự trong Đức Chúa Trời

Giống như thần linh bên trong mình chính là bản thân mình, thì Thần Linh của Đức Chúa Trời, tức Thánh Linh, cũng chính là Giêhôva Đức Chúa Trời. Hơn nữa, giống như chỉ thần linh trong lòng mình mới hoàn toàn biết được mọi sự trong lòng mình, cũng vậy, Đức Thánh Linh thông biết cả đến sự sâu nhiệm và tâm tư của Đức Chúa Trời, là những điều mà không ai có thể biết được ngoài Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời (Đức Giêhôva).

- I Côrinhtô 2:10–11

Đức Thánh Linh là sự tồn tại duy nhất thông biết mọi sự sâu nhiệm trong lòng Đức Chúa Trời nên chính là Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh được ghi chép bởi sự cảm động của Đức Chúa Trời

Cả Kinh Thánh đều là bởi Ðức Chúa Trời soi dẫn (thần cảm, bản dịch mới), có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình,

- II Timôthê 3:16

Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.

- II Phierơ 1:20-21

Sứ đồ Phaolô nói rằng Kinh Thánh được viết bởi sự cảm động của Đức Chúa Trời (Đức Giêhôva). Tuy nhiên sứ đồ Phierơ lại nói rằng các đấng tiên tri Cựu Ước đã ghi chép Kinh Thánh bởi được Đức Thánh Linh cảm động. Vì Đức Cha Giêhôva chính là Đức Thánh Linh.

Đức Con Jêsus = Đức Thánh Linh

Vì Đức Cha Giêhôva và Đức Con Jêsus là một Đấng, Đức Cha Giêhôva và Đức Thánh Linh là một Đấng, nên Đức Con Jêsus và Đức Thánh Linh cũng là một Đấng, bởi đó Ba Vị Thánh Nhất Thể được hình thành. Đức Chúa Jêsus Christ được chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh đã giáng sanh trong xác thịt thông qua thân thể của Mari.[7]

Chỉ có một Đấng trung bảo

Trung bảo (中保) nghĩa là công việc hàn gắn mối quan hệ giữa hai người, hoặc chỉ về một người làm công việc giống như vậy. Trong Kinh Thánh, từ “trung bảo” nghĩa là công việc giúp khôi phục mối quan hệ giữa loài người và Đức Chúa Trời đã bị xa cách bởi tội lỗi, hoặc chỉ về người làm công việc như vậy. Vào thời đại Tân Ước, duy chỉ Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người.[8]

Ngài (Jêsus) là Ðấng trung bảo của giao ước mới, để khi Ngài chịu chết mà chuộc tội đã phạm dưới giao ước cũ, thì những kẻ được kêu gọi nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình.

- Hêbơrơ 9:15

Khác với các thầy tế lễ trong thời đại Cựu Ước, Đức Chúa Jêsus luôn cầu khẩn cho các thánh đồ với tư cách là thầy tế lễ hằng sống đời đời.[9][10] Đây là vai trò mà chỉ duy chỉ Đấng trung bảo, là Đức Chúa Jêsus mới có thể thực hiện được.

Trong sách Rôma chép rằng duy chỉ Đức Thánh Linh đang cầu khẩn thay cho các thánh đồ, đồng thời cũng bày tỏ rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng cầu nguyện thế cho các thánh đồ.

Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy… Đức Chúa Jêsus Christ... đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta.

- Rôma 8:26–27, 34

Đức Thánh Linh làm công việc trung bảo, là công việc mà duy chỉ Đức Chúa Jêsus mới có thể làm được. Vì Đức Thánh Linh chính là Đức Chúa Jêsus - Đấng trung bảo duy nhất.

Đấng Yên Ủi

Đức Chúa Jêsus đã hy sinh làm của lễ chuộc tội thay thế cho tội lỗi của nhân loại. Sứ đồ Giăng bày tỏ rằng Đức Chúa Jêsus, Đấng đã hy sinh vì loài người, là “Đấng cầu thay” sẽ biện hộ về tội lỗi của các thánh đồ trước mặt Đức Chúa Trời.

Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có Đấng Cầu Thay (παρακλητος, Parakletos) ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Jêsus Christ, tức là Đấng công bình. Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa.

- I Giăng 2:1–2

“Đấng Cầu Thay” trong bản gốc tiếng Gờréc là “Parakletos (παρακλητος)”, nghĩa là người có nghĩa vụ đứng bên cạnh để biện hộ cho ai đó. Ở phần ghi chú phía dưới trong sách I Giăng 2:1 của Bản tiếng Hàn sửa đổi, được giải thích là “Đấng Yên Ủi”. Đấng Yên Ủi (Parakletos) của loài người là những kẻ tội nhân, duy chỉ là Đức Chúa Jêsus - Đấng đã đích thân trở nên của lễ chuộc tội lỗi vì tội lỗi của thế gian. Thế mà, Giăng - là người nói rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Cầu Thay (Parakletos) cho chúng ta, cũng đã ghi chép trong sách Tin Lành Giăng về sự dạy dỗ của Đấng Christ - Đấng đã phán rằng Đức Thánh Linh là Đấng Yên Ủi (Parakletos) của chúng ta.

Nhưng Ðấng Yên ủi (παρακλητος, Parakletos), tức là Ðức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Ðấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi.

- Giăng 14:26

Đức Chúa Jêsus - Đấng Cầu Thay duy nhất cũng là Đấng Yên Ủi, chính là Đức Thánh Linh.

Đức Thánh Linh - Đấng ở cùng đời đời

Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Ðấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật... vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi... Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong Cha ta, các ngươi ở trong ta, và ta ở trong các ngươi.

- Giăng 14:16–20

Một Đấng Yên Ủi khác tức là Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh ở cùng các thánh đồ và ở trong họ đến đời đời.

Trong Tin Lành Mathiơ chương 28 và Tin Lành Giăng chương 6, đã được chép rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng ở trong các thánh đồ và sẽ ở cùng họ luôn cho đến tận thế.

 • “Và nầy, ta (Jêsus) thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (Mathiơ 28:20)
 • “Người nào ăn thịt ta (Jêsus) và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người.” (Giăng 6:56)

Lời này nghĩa là Đức Chúa Jêsus - Đấng ở cùng các thánh đồ đời đời, chính là Đức Thánh Linh. Theo lẽ thật về Ba Vị Thánh Nhất Thể, Đức Con Jêsus và Đức Thánh Linh là một Đấng.

Chiên Con và Đức Thánh Linh

Sứ đồ Giăng đã thấy sự mặc thị về tiệc cưới Nước Thiên Đàng sẽ diễn ra vào ngày sau.

Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn.

- Khải Huyền 19:7

Chiên Con là Đức Chúa Jêsus.[4] Đây là sự việc được diễn ra khi Đức Chúa Jêsus, tức là Chiên Con đến thế gian lần nữa. Chiên Con (Đức Chúa Jêsus) và Vợ Ngài xuất hiện khi ấy được biểu hiện là Thánh Linh và Vợ Mới trong chương cuối cùng của sách Khải Huyền.

Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.

- Khải Huyền 22:17

Trong lời tiên tri này, Đức Chúa Jêsus đến thế gian này lần nữa chính là Đức Thánh Linh. Đức Chúa Jêsus và Đức Thánh Linh vốn cùng là một Đấng.

Thánh Linh của Đấng Christ và Đức Thánh Linh

Về sự cứu rỗi đó, các đấng tiên tri đã tìm tòi suy xét, và đã nói tiên tri về ân điển định sẵn cho anh em: nghĩa là tìm cho biết thời kỳ nào và thời kỳ cách nào mà Thánh Linh Đấng Christ ở trong lòng mình đã chỉ cho, là khi làm chứng trước về sự đau đớn của Đấng Christ và về sự vinh hiển sẽ theo sau.

- I Phierơ 1:10-11

Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.

- II Phierơ 1:20-21

Các lời tiên tri mà các đấng tiên tri Cựu Ước đã ghi chép bởi được Thánh Linh của Đấng Christ cảm động, cũng là nội dung được ghi chép bởi sự cảm động của Đức Thánh Linh. Vì Đức Con Jêsus và Đức Thánh Linh là một Đấng.

Hiểu biết đúng đắn về Đức Chúa Trời, Ba Vị Thánh Nhất Thể

Xuyên suốt Tân Cựu Ước, Kinh Thánh đang làm chứng một cách nhất quán về sự thật rằng Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh là nhất thể. Dù Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh có danh xưng khác nhau nhưng vốn là một Đức Chúa Trời đồng nhất.[11] Người hiểu biết về Ba Vị Thánh Nhất Thể như sứ đồ Phaolô hay sứ đồ Giăng thì đã biết được sự thật rằng Đức Chúa Jêsus Christ - là người, cũng chính là Giêhôva Đức Chúa Trời - Đấng đã sáng tạo thế gian bằng lời phán.[12][13] Đức Thánh Linh cũng chính là Đức Chúa Jêsus Christ - Đấng đã chuộc tội lỗi nhân loại bởi huyết báu giao ước mới, và Ngài cũng là Giêhôva Đức Chúa Trời - Đấng Sáng Tạo.

Video liên quan

 • Giảng đạo: Ba Vị Thánh Nhất Thể

Xem thêm

Liên kết ngoài

Chú thích

 1. “Êsai 45:21”. Ngoài ta chẳng có Ðức Chúa Trời nào khác! chẳng có Ðức Chúa Trời nào khác là công bình và là Cứu Chúa ngoài ta.
 2. “Ôsê 13:4”. Nhưng mà, ấy chính ta là Giêhôva Ðức Chúa Trời ngươi từ khi ngươi ra khỏi đất Êdíptô, và ngoài ta, ngươi chớ nên nhận biết thần nào khác: ngoài ta không có đấng cứu nào khác!
 3. “Mathiơ 3:17”. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy (Jêsus) là Con yêu dấu của ta.
 4. 4,0 4,1 “Giăng 1:29”. Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi.
 5. “Giăng 4:24”. Đức Chúa Trời là thần...
 6. “I Côrinhtô 12:13”. Vì chưng chúng ta hoặc người Giuđa, hoặc người Gờréc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báptêm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa.
 7. “Mathiơ 1:18”. Vả, sự giáng sanh của Ðức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Mari, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giôsép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Ðức Thánh Linh.
 8. “I Timôthê 2:5”. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người.
 9. “Hêbơrơ 7:24–25”. Nhưng Ngài, vì hằng có đời đời, nên giữ lấy chức tế lễ không hề đổi thay. Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Ðức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy.
 10. “Êsai 53:12”. Đã mang lấy tội lỗi nhiều người, và cầu thay cho những kẻ phạm tội.
 11. “Mathiơ 28:19”. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ.
 12. “Rôma 9:5”. là dân sanh hạ bởi các tổ phụ, và theo phần xác, bởi dân ấy sanh ra Ðấng Christ, là Ðấng trên hết mọi sự, tức là Ðức Chúa Trời đáng ngợi khen đời đời. Amen.
 13. “Giăng 1:1–14”. Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời... Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.